T.Shimada's Data Lab.

GTFS・GTFS-JPオープンデータ 統計資料

国内における GTFS・GTFS-JP オープンデータの公開状況の推移

 ここでは、GTFSおよびGTFS-JPフォーマットに基づいて整備・公開されたオープンデータの公開状況をまとめています。

関連